Obchodní podmínky

OBCHODNÍ PODMÍNKY

 

I. Obecná ustanovení

Právní vztahy založené uzavřením smlouvy o koupi věci nabízené v e-shopu me.oobrazy.cz se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku o uzavírání smluv za použití prostředků komunikace na dálku. Tímto prostředkem v případě našeho virtuálního obchodu je především elektronická pošta a telefon.Řádně vyplněná objednávka kupujícího je návrhem kupní smlouvy, která je uzavřena momentem doručení závazného souhlasu kupujícímu s tímto jeho návrhem a to závazným potvrzením objednávky prodávajícím.Od tohoto okamžiku vznikají mezi kupujícím a prodávajícím vzájemná práva a povinnosti. V okamžiku uzavření kupní smlouvy je kupující vázán obchodními podmínkami prodávajícího a kupující odesláním objednávky stvrzuje souhlas s těmito obchodními podmínkami.Po obdržení řádně vyplněné objednávky prodávající potvrdí kupujícímu do 24 hodin formou elektronické pošty nebo telefonicky přijmutí objednávky a vznik kupní smlouvy.Pokud ve stanovené lhůtě prodávající nepotvrdí objednávku, objednávka zaniká.Potvrzení objednávky je možné opětovně vyžádat.Odesláním objednávky vybraného zboží kupující potvrzuje závaznost jeho objednávky a souhlasí s nákupním řádem internetového obchodu.V případech, kdy je zboží objednáno kupujícím v rámci jeho podnikatelské činnosti (tzn. v objednacím formuláři bude vyplněno IČ), se ustanovení těchto všeobecných obchodních podmínek nepoužijí a smluvní strany sjednávají, že jejich vztahy se řídí obchodním zákoníkem. 
II. Provozovatel e-shopu me.oobrazy.cz
Dagmar Dévi
IČ: 60381841
III. Dodací podmínky a expedice zboží
Zboží je standardně odesíláno od 1 pracovního dne do 2 týdnů po obdržení objednávky. V případě, že nebude možné vyřídit objednávku v uvedených termínech, bude kupující kontaktován a dohodneme se na dalším postupu v daném obchodním případě.O odeslání zboží je kupující informován formou e-mailu.Dodací lhůta se považuje za splněnou včas, jestliže zboží bude připraveno v místě plnění k předání nejpozději poslední den sjednané nebo dodatečně sjednané dodací lhůty. Není-li prodávající schopen do 30 kalendářních dní odeslat zboží odběrateli (předat k přepravě prvnímu přepravci), je povinen vrátit bez zbytečného odkladu veškeré finanční prostředky vynaložené odběratelem k aktuální objednávce - kupní smlouvě na jeho účet..Ceny jsou platné od 5.8.2018 do odvolání.To se nevztahuje na slevy a akční zboží.Daňový doklad (faktura) je zasílán elektronicky na uvedenou e-mailovou adresu. Faktura slouží zároveň jako dodací a záruční list.Zboží je zasíláno prostřednictvím  přepravců GLS, GEIS a DPD.Poštovné se odvíjí od hmotnosti objednávky. V případě, že chybně zadáte nižší cenu poštovného, bude automaticky opravena na správnou výši.V případě zvolené platby předem na účet, bude objednávka zarezervována po dobu 10ti dnů od objednání. Pokud do této lhůty nebudou připsány peníze na účet, bude objednávka stornována a zboží dáno dále do prodeje.Zboží zasíláme až po připsání celé částky na účet (tj. včetně poštovného a balného). 

IV. Stornování a vrácení objednávky

Pokud si z jakéhokoliv důvodu nákup rozmyslíte, můžete Vaši objednávku stornovat písemně na e-mailu: oobrazy@seznam.cz  pokud je objednávka přijatá a zboží nebylo vyexpedováno.

V případě pozdějšího zrušení objednávky má prodejce nárok na náhradu škody, především prokazatelných nákladů spojených s expedicí zboží. Zejména toto platí pro objednávky zaslané přepravní službou u kterých je odmítnuto převzetí.

Zákazník je v tomto případě povinen uhradit skutečné náklady na přepravu.

Stornování objednávky Vám bude vždy potvrzeno. Pokud se tak nestane, kontaktujte náš e-shop telefonicky.

Na nepotvrzené storno objednávky nebude brán později zřetel.

V případě zaplacení před následným stornem objednávky bude platba vrácena zpět nejpozději do 30 pracovních dnů od připsání částky na náš účet.

Bohužel může také dojít i k situaci, kdy nebudeme moci dodat v udané lhůtě zboží, které jste si objednali. V případě, že tato situace nastane, budeme Vás neprodleně informovat emailem nebo telefonicky a domluvíme se s Vámi na dalším postupu. (obdržíte informaci o dostupnosti zboží, nabídneme Vám jiné podobné zboží, storno objednávky).

Vyhrazujeme si právo zrušit objednávku nebo její část v případech:

- zboží se již nevyrábí nebo nedodává

- výrazným způsobem se změnila cena.

Jestliže za nedodané zboží předem zaplatíte, své peníze dostanete samozřejmě zpět, a to do 30 dnů od vzájemné dohody.

V. Odstoupení od smlouvy

1. Kupující bere na vědomí, že dle ustanovení §1837 občanského zákoníku  nelze mimo jiné odstoupit

od kupní smlouvy o dodávce zboží, které bylo upraveno podle přání kupujícího, nebo pro jeho osobu ,

od kupní smlouvy o dodávce  zboží, které podléhá rychlé zkáze, jakož i zboží , které bylo po dodání nenávratně smíseno z jiným zbožím,

od kupní smlouvy o dodávce zboží v uzavřeném obalu, které spotřebitel z obalu vyňal z hygienických důvodů jej není možné vrátit,

od kupní smlouvy o dodávce zvukové a obrazové nahrávky nebo počítačového programu , pokud porušil jejich původní  obal.

2. Nejedná-li se o případ uvedený v čl. V. 1. či o jiný případ, kdy nelze od kupní smlouvy odstoupit, má kupující v souladu s ustanovením § 1829 odst. 1 občanského zákoníku právo od kupní smlouvy odstoupit, a to do čtrnácti (14) dnů od převzetí zboží, přičemž v případě , že předmětem kupní smlouvy je několik druhů zboží nebo dodání několika částí ,běží tato lhůta ode dne převzetí poslední dodávky zboží. Odstoupení od kupní smlouvy musí být prodávajícímu odesláno ve lhůtě uvedené v předchozí větě. Pro odstoupení od kupní smlouvy může kupující využít vzorový formulář poskytovaný prodávajícím, jenž tvoří přílohu obchodních podmínek. Odstoupení od kupní smlouvy může kupující zasílat mimo jiné na adresu provozovny prodávajícího či na adresu elektronické pošty prodávajícího oobrazy@seznam.cz

3. V případě odstoupení od kupní smlouvy dle čl. V.2 obchodních podmínek se kupní smlouva od počátku ruší. Zboží musí být prodávajícímu vráceno do čtrnácti (14 )dnů od odstoupení od smlouvy prodávajícímu .Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, nese kupující náklady spojené s navrácením zboží prodávajícímu, a to i v tom případě , kdy zboží nemůže být vráceno pro svou povahu obvyklou poštovní cestou.

4. V případě odstoupení od smlouvy dle čl. V.2 obchodních podmínek vrátí prodávající  peněžní prostředky přijaté od kupujícího do čtrnácti (14) dnů od odstoupení od kupní smlouvy kupujícím, a to stejným způsobem, jakým je prodávající od kupujícího přijal. Prodávající je taktéž oprávněn vrátit plnění poskytnuté kupujícím již při vrácení zboží kupujícím či jiným způsobem , pokud s tím kupující bude souhlasit a nevzniknou tím kupujícímu další náklady.Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, prodávající není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky kupujícímu dříve, než mu kupující zboží vrátí nebo prokáže, že zboží podnikateli odeslal.

5. Nárok na úhradu škody vzniklé na zboží je prodávající oprávněn jednostranně započíst proti nároku kupujícího na vrácení kupní ceny.

6. Do doby převzetí zboží kupujícím je prodávající oprávněn kdykoliv od kupní smlouvy odstoupit. V takovém případě vrátí prodávající kupujícímu kupní cenu bez zbytečného odkladu, a to bezhotovostně na účet určený kupujícím.

7. Je-li společně se zbožím poskytnut kupujícímu dárek, je darovací smlouva mezi prodávajícím a kupujícím uzavřena s rozvazovací podmínkou, že dojde-li k odstoupení od kupní smlouvy kupujícím, pozbývá darovací smlouva ohledně takového dárku účinnosti a kupující je povinen spolu se zbožím prodávajícímu vrátit i poskytnutý dárek.

Jaké zboží nelze vrátit vůbec?

Spotřebitel nemůže odstoupit od smlouvy:

- na dodávku zboží upraveného podle přání spotřebitele nebo pro jeho osobu, jakož i zboží, které podléhá rychlé zkáze, opotřebení nebo zastarání,

- na dodávku audio a video nahrávek a počítačových programů, porušil-li spotřebitel jejich originální obal,

- na dodávku novin, periodik a časopisů.

- Výjimkou jsou případy, kdy je odstoupení od smlouvy výslovně ujednáno.

VI. Způsob dodání zboží

Přepravci  DPD, Zásilkovna

Zboží je dodáváno prostřednictvím balíkových přepravců GLS, GEIS a DPD do místa, které kupující uvede ve své objednávce jako doručovací adresu (platí pro celou ČR i  zahraničí).

V případě nezastižení adresáta, je zásilka opětovně doručena po dohodě s dopravcem v jiný den, popř. uložena v parcelshopu daného přepravce, kde si jej koncový příjemce vyzvedne.

Kupující je povinen zboží předem uhradit na účet a při dodání řádně převzít. Kupující nebo příjemce zboží má povinnost překontrolovat neporušenost obalu a zda zásilka nevykazuje zjevné znaky poškození.

V případě poškození zásilky je kupující povinen následně zkontrolovat obsah zásilky a zjistit, zda zboží uvnitř zásilky není dopravou poškozeno. O poškození je kupující povinen nejpozději do 3 dnů informovat dopravce i prodávajícího telefonicky na číslo 73 281 74 83 nebo e-mailem origodevi@seznam.cz. Na pozdější reklamace, způsobené přepravou, nelze brát zřetel. Za poškození zboží vzniklé jeho dopravou nese odpovědnost přepravce.

VII. Platební podmínky

Zboží lze uhradit několika způsoby:

Dobírka: Zboží je zasláno na dobírku - je zaplaceno při převzetí u doručovatele zvolené přepravní společnosti.

Převodem: PO VYZVÁNÍ K PLATBĚ zaplatí kupující zboží předem převodem na účet provozovatele. (Vyčkejte prosím potvrzení, že je zboží opravdu skladem) Zákazník zaplatí zboží bankovním převodem na účet Dagmar Dévi a jako variabilní symbol uvede číslo objednávky. Po připsání platby na účet bude zboží odesláno kupujícímu v běžných dodacích lhůtách. Výhodou platby předem je nižší platba za dopravné. Pokud nebude bankovní převod proveden do 5 dnů od doručení elektornické výzvy k platbě nebo nebude dohodnuto jinak, objednávka bude stornována. Číslo účtu a variabilní symbol jsou uvedeny v elektronické zprávě s výzvou k platbě na uvedený e-mail kupujícího.

VIII. Práva z vadného plnění 

1. Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění , se řídí příslušnými obecně závaznými předpisy (zejména ustanoveními § 1914-1925,§ 2099-2117 a § 2161-2174 občanského zákoníku).

2. Prodávající odpovídá kupujícímu , že zboží při převzetí nemá vady .Zejména prodávající odpovídá kupujícímu , že v době kdy kupující zboží převzal :

        2.1 má zboží vlastnosti , které si strany ujednaly , a chybí-li ujednání , má takové vlastnosti , které prodávající nebo výrobce popsal nebo které kupující očekával s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy jimi prováděné . 

       2.2. se zboží hodí k účelu , který pro jeho použití prodávající uvádí nebo ke kterému se zboží tohoto druhu obvykle používá.

       2.3. zboží odpovídá jakostí nebo provedením smluvenému vzorku nebo předloze, byla-li jakost nebo provedení určeno podle smluveného vzorku nebo předlohy.

       2.4. je zboží v odpovídajícím množství , míře nebo hmotnosti.

       2.5. zboží vyhovuje požadavkům právních předpisů. 

3. Ustanovení uvedená v čl.7.2. obchodních podmínek se nepoužijí u zboží prodávaného za nižší cenu na vadu, pro kterou byla nižší cena ujednána , na opotřebení zboží způsobené jeho obvyklím užíváním, u použitého zboží na vadu odpovídající míře používání nebo opotřebení, kterou zboží mělo při převzetí kupujícím, nebo vyplívá-li to z povahy zboží.

4. Projeví-li se vada v průběhu 6 měsíců od převzetí, má se za to že zboží bylo vadné již při převzetí. 

5. Práva z vadného plnění uplatňuje kupující u prodávajícího na adrese jeho provozovny, v níž je přijetí reklamace možné z ohledem na sortiment prodávaného zboží, v případě i v sídle nebo místě podnikání.  Stavbařů 41, 586001 Jihlava. Za okamžik uplatnění reklamace se považuje okamžik, kdy prodávající obdržel od kupujícího reklamované zboží.

6. Další práva a povinnosti stran související s odpovědností prodávajícího za vady může upravit reklamační řád prodávajícího.

 IX. Záruka, reklamace, servis

Vaše práva z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými právními předpisy (zejména ustanoveními § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2158 až 2174 občanského zákoníku).

Při uplatňování práv z vadného plnění budeme postupovat v souladu s naším Reklamačním řádem. Před odesláním reklamace se s Reklamačním řádem důkladně seznamte, aby mohla být reklamace vyřízena co nejrychleji a k Vaší spokojenosti.

 

Odpovědnost za vady a reklamační řád

1. Práv Kupujícího z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými předpisy (zejména ustanoveními § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2158 až 2174 občanského zákoníku). 1. Prodávající odpovídá Kupujícímu, že zboží při převzetí nemá vady. Zejména prodávající odpovídá kupujícímu, že v době, kdy kupující zboží převzal

1. má zboží vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, má takové vlastnosti, které prodávající nebo výrobce popsal nebo které Kupující očekával s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy jimi prováděné,

2. se zboží hodí k účelu, který pro jeho použití Prodávající uvádí nebo ke kterému se zboží tohoto druhu obvykle používá,

3. zboží odpovídá jakostí nebo provedením smluvenému vzorku nebo předloze, byla-li jakost nebo provedení určeno podle smluveného vzorku nebo předlohy,

4. je zboží v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a

5. zboží vyhovuje požadavkům právních předpisů.

 • Ustanovení uvedená v předcházejícím odstavci obchodních podmínek a záruka za jakost se nepoužijí u zboží prodávaného za nižší cenu na vadu, pro kterou byla nižší cena ujednána, na opotřebení zboží způsobené jeho obvyklým užíváním, u použitého zboží na vadu odpovídající míře používání nebo opotřebení, kterou zboží mělo při převzetí kupujícím, nebo vyplývá-li to z povahy zboží.

 • Projeví-li se vada v průběhu šesti měsíců od převzetí, má se za to, že zboží bylo vadné již při převzetí.

 • Práva z vadného plnění, včetně záruční odpovědnosti, uplatňuje Kupující u Prodávajícího na Kontaktní adrese Prodávajícího (další způsoby uplatnění vad dle reklamačního řádu nejsou tímto jakkoli omezeny). Za okamžik uplatnění reklamace se považuje okamžik, kdy Prodávající obdržel od Kupujícího reklamované zboží.

 

Reklamační řád

 •  Reklamační řád upravuje způsob a podmínky reklamace vad zboží a uplatnění nároků ze záruky za jakost spotřebitelem, v souladu s ustanoveními občanského zákoníku a zákona č. 634/1995 Sb., zákon o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů.

 •  U veškerého zboží prodávaného Prodávajícím Kupujícímu, který je spotřebitelem, odpovídá Prodávající Kupujícímu za to, že zboží při převzetí nemá vady a že se vady u spotřebního zboží nevyskytnou v době dvaceti čtyř měsíců od převzetí zboží Kupujícím. U kosmetických produktů je datum minimální trvanlivosti uvedeno slovy „Spotřebujte nejlépe do…“. Datum minimální trvanlivosti nemusí být uvedeno na obalu výrobku, jehož minimální trvanlivost přesahuje 30 měsíců. U těchto výrobků je použit symbol otevřené nádobky na krém, uvnitř kterého je údaj o době, po kterou lze přípravek po otevření používat např. Je-li v symbolu otevřené nádobky uvedeno 12M, znamená to, že krém je nutné spotřebovat do 12-ti měsíců od otevření.

 •  V případě, že se v průběhu záruční doby (v případě poskytnutí záruky za jakost) nebo v průběhu doby dle předcházejícího odstavce vyskytne vada zboží, pro kterou nemůže být zakoupený výrobek používán zcela řádně, a tuto vadu lze odstranit, má Kupující právo na jeho bezplatnou opravu. U odstranitelné vady na dosud nepoužitém výrobku má Kupující právo místo odstranění vady požadovat výměnu vadného výrobku za bezvadný. U odstranitelné vady má Kupující dále právo na přiměřenou slevu z kupní ceny. V případě vady, kterou nelze odstranit a která brání tomu, aby zboží mohlo být řádně užíváno jako zboží bez vady, má Kupující právo na výměnu zboží, na přiměřenou slevu z kupní ceny anebo má právo od kupní smlouvy odstoupit. Práva z vadného plnění Kupujícímu nenáleží, pokud Kupující o vadě před převzetím věci věděl, nebo pokud vadu sám způsobil. Kupující nemá právo od kupní smlouvy odstoupit, ani požadovat dodání nové věci, pokud nemůže věc vrátit v tom stavu, v jakém ji obdržel, vyjma případů stanovených zákonem. Neodstoupí-li Kupující od kupní smlouvy nebo neuplatní-li právo na dodání nové věci bez vad, na výměnu její součásti nebo na opravu věci, může požadovat přiměřenou slevu z kupní ceny. Kupující má právo na přiměřenou slevu i v případě, že mu Prodávající nemůže dodat novou věc bez vad, vyměnit její součást nebo věc opravit, jakož i v případě, že Prodávající nezjedná nápravu v přiměřené době nebo že by zjednání nápravy Kupujícímu působilo značné obtíže.

 • Kupující je povinen uplatnit reklamaci u Prodávajícího (nebo osoby určené k opravě) bez zbytečného odkladu od zjištění nedostatku. Doručené reklamace jsou vyřizovány bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se Prodávající s Kupujícím nedohodnou jinak.

 • Dnem uplatnění reklamace se rozumí den, kdy bylo zboží doručeno na adresu Prodávajícího.

 • Záruka a nároky z odpovědnosti za vady se nevztahují na zboží, u kterého byla reklamace uplatněna po uplynutí stanovené záruční doby, a dále na opotřebení zboží způsobené jeho užíváním. Záruka a nároky z odpovědnosti za vady se nevztahují na vady způsobené nesprávným užíváním, nedodržením návodu, nevhodnou údržbou nebo nesprávným skladováním. U použitého zboží Prodávající neodpovídá za vady odpovídající míře dosavadního používání nebo opotřebení; u věcí prodávaných za nižší cenu Prodávající neodpovídá za vadu, pro kterou byla nižší cena sjednána; místo práva na výměnu má Kupující v případech dle této věty právo na přiměřenou slevu. Mírné odchylky týkající se kvality, velikosti, designu a barvy zboží jsou u rukodělně a řemeslně zhotovovaných produktů přípustné a nepovažují se za reklamovatelnou vadu.

 • Reklamaci lze uplatnit následujícím způsobem: 

  Informování Prodávajícího telefonicky, e-mailem či písemně.Při písemném oznámení uveďte jméno-adresu-telefon-email-číslo objednávky (VS) -popis vady-kdy se projevila-jak se projevuje-v jakém místě-jak k závadě došlo-datum a podpis osoby ,která výrobek zakoupila

  Doručení reklamovaného zboží (jinak než na dobírku, kterou Prodávající nepřebírá) na adresu místa podnikání Prodávajícího (nebo osoby určené k opravě). Při zasílání je Kupující povinen zboží zabalit do vhodného obalu tak, aby nedošlo k jeho poškození či zničení. Ke zboží je nutno přiložit kopii dodacího listu nebo faktury s popisem vady a návrhem na způsob řešení reklamace.  Prodávající neodpovídá za újmu na zdraví osob, případně újmu na majetku a zboží, které budou zapříčiněné neodborným zacházením, či zneužitím zboží, popřípadě nedbalost.

DŮLEŽITÉ - zboží k reklamaci zasílejte čisté! Špinavé zboží nebude k reklamaci přijato a bude zákazníkovi na jeho náklady zasláno zpět k vyčištění. Případně dle dohody bude zákazníkovi účtováno 200,- Kč za vyčištění zboží před odesláním do servisu. Týká se především špinavého, nevypraného textilu, zablácených bot, nevysušených bazénů atd. Záruku Vám nebudeme moci uznat v těchto případech: Je-li zboží upravováno a zasahováno do struktury výrobku Vykazuje-li výrobek běžné opotřebení Je-li údržba zboží v rozporu s návodem Je-li zanedbána péče o výrobek Je-li závada způsobena mechanickým poškozením vzniklým neopatrnou manipulací

Při reklamaci dbejte na tyto skutečnosti: - Vady musejí být uplatněny u prodávajícího bez zbytečného odkladu dle § 599 zákona 40/1964 Sb. ve znění zákona č. 285/2009 Sb.

- Záruka se nevztahuje na opotřebené věci způsobené jejím obvyklým užíváním dle § 619 zákona 40/1964 Sb. ve znění zákona č. 285/2009 Sb.

- Reklamované zboží nesmí být silně znečištěno, plesnivé, mokré, silně zapáchající s to dle dikce zákona č.258/2000 O ochraně veřejného zdraví. Takové zboží nebude bráno do reklamačního řízení

- Za reklamaci se nepovažují mechanické zásahy do zboží

- Údržba zboží musí probíhat v souladu se štítkem na daném zboží (čistící, žehlící a sušící postupy či zákazy )

X. Ochrana osobních údajů

1. Ochrana osobních údajů kupujícího, který je fyzickou osobou, je poskytována zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.

2. Kupující souhlasí se zpracováním těchto svých osobních údajů: jméno a příjmení, adresa bydliště, identifikační číslo, daňové identifikační číslo, adresa elektronické pošty, telefonní číslo (dále společně vše jen jako „osobní údaje“).

3. Kupující souhlasí se zpracováním osobních údajů prodávajícím, a to pro účely realizace práv a povinností z kupní smlouvy a pro účely vedení uživatelského účtu . Nezvolí-li  kupující jinou možnost, souhlasí se zpracováním osobních údajů prodávajícím také pro účely zasílání informací a obchodních sdělení kupujícímu. Souhlas se zpracováním osobních údajů v celém rozsahu dle tohoto článku není podmínkou, která by sama o sobě znemožňovala uzavření kupní smlouvy. 

4. Kupující bere na vědomí, že je povinen své osobní údaje (při registraci, ve svém uživatelském účtu, při objednávce provedené z webového rozhraní obchodu) uvádět správně a pravdivě a že je povinen bez zbytečného odkladu informovat prodávajícího o změně ve svých osobních údajích.

5. Zpracováním osobních údajů kupujícího může prodávající pověřit třetí osobu, jakožto zpracovatele. Kromě osob dopravujících zboží nebudou osobní údaje prodávajícím bez předchozího souhlasu kupujícího předávány třetím osobám.

6. Osobní údaje budou zpracovávány po dobu neurčitou. Osobní údaje budou zpracovávány v elektronické podobě automatizovaným způsobem nebo v tištěné podobě neautomatizovaným způsobem.

7. Kupující potvrzuje, že poskytnuté osobní údaje jsou přesné a že byl poučen o tom, že se jedná o dobrovolné poskytnutí osobních údajů.

8. V případě, že by se kupující domníval, že prodávající nebo zpracovatel (čl. 9.5) provádí zpracování jeho osobních údajů, které je v rozporu s ochranou soukromého a osobního života kupujícího nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, může:

8.1. požádat prodávajícího nebo zpracovatele o vysvětlení,

8.2. požadovat, aby prodávající nebo zpracovatel odstranil takto vzniklý stav. 

9. Požádá-li kupující o informaci o zpracování svých osobních údajů, je mu prodávající povinen tuto informaci předat. Prodávající má právo za poskytnutí informace podle předchozí věty požadovat přiměřenou úhradu nepřevyšující náklady nezbytné na poskytnutí informace.

XI. Závěrečná ustanovení

Vzájemné spory, které vzniknou na základě smlouvy mezi prodávajícím a kupujícím, budou řešeny výhradně podle práva České republiky a budou řešeny příslušnými soudy České republiky.
Kupující, který je spotřebitelem, má také podle zákona o ochraně spotřebitele, právo na mimosoudní řešení spotřebitelského sporu z kupní smlouvy. Subjektem, který je oprávněn mimosoudní řešení sporu provádět, je Česká obchodní inspekce ( www.coi.cz ).

Platné od 5.8.2018

Ceny přepravy :

Přepravu zajišťují společnosti  DPD a Zásilkovna

Balíky doručí přímo na adresu určení. Popř. se s vámi domluví na uložení do parcelshopu, pokud vám tak bude lépe vyhovovat.

POŠTOVNÉ A BALNÉ 

jednotná cena pro zásilky do 20 Kg

č.ú.: 2700474564/2010

IBAN:  CZ8620100000002700474564
BIC/SWIFT:  FIOBCZPPXXX

přeparvní služba DPD na adresu adresáta:

po čr do 2 dnů

do zahraničí do 4 dnů

Česká republika -  Česká republika   150 Kč / balík    do 20 kg

 Česká republika - Slovensko              250 Kč / balík   do 20 kg

Zásilkovna jen do ČR - vyzvednutí balíčku do 5 dnů na pobočce zásilkovny

do 5 kg - 95 Kč

5-10 kg - 160 Kč

POŠTOVNÉ A BALNÉ  nad 1499 Kč ZDARMA

Platba předem převodem na účet-  bez poplatku

Dobírka jen do ČR - 39 Kč

Zasílání do zaharničí: jen předem převodem na účet - Balné zdarma

U zboží zvolte Přidat do oblíbených.
Košík je prázdný.
zboží v e-shopu: 441 e-shop systém banan.cz

 Ó MÉ OBRAZY...

email: oobrazy@seznam.cz